Niebieskie granty

3 granty po 30 tysięcy złotych na 30-lecie Volkswagen Poznań dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski!

Dlaczego to robimy?

Jako fabryka samochodów dostawczychi komponentów jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą i dobrym sąsiadem. Mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na otoczenie, chcemy równoważyć ten wpływ poprzez poszukiwanie wspólnych rozwiązań. 

Kolejnym punktem w drodze do tworzenia lepszego świata jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach Konkursu Niebieskie Granty.

Organizacje pozarządowe doskonale znają potrzeby swojego otoczenia, wiedzą jakie inicjatywy są potrzebne na danym terenie. Nasza firma, jako dobry sąsiad i odpowiedzialny partner, chce wspierać ich działania na rzecz ochrony środowiska.


Niebieskie Granty czyli?

Niebieskie Granty to kolejna ważna inicjatywa Volkswagen Poznań na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Niebieskie Granty to Konkurs skierowany do wielkopolskich organizacji pozarządowych.

Celem głównym Konkursu jest propagowanie działań prośrodowiskowych realizowanych przez organizacje pozarządowe
z uwzględnieniem lokalnego partnerstwa oraz:
  • kształtowanie postaw i świadomości środowiskowej społeczeństwa,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.
W ramach Konkursu przyznamy 3 granty po 30 tysięcy złotych każdy.

Jakie działania chcemy wspierać?

Kto może starać się o granty?

Grant w ramach Konkursu mogą otrzymać organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Wielkopolski 
i działające (lub planujące działać) na rzecz mieszkańców województwa, w tym:

  • Poznania - Osiedle Wilda,
  • Poznania - Osiedle Antoninek - Zieliniec – Kobylepole,
  • i/lub powiatu wrzesińskiego (tj. gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września).

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Oferty, za pośrednictwem Generatora zgodnie
z zasadami opisanymi w Regulaminie.


Co słychać w Konkursie?

Zakończyliśmy etap oceny merytorycznej. Przed Kapitułą Konkursową zaprezentuje się 8 organizacji pozarządowych, które chcą realizować działania prośrodowiskowe wraz z partnerami w 3 lokalizacjach. 


Lista rankingowa dostępna tutaj.

Jakie są etapy Konkursu?

Nabór trwa od 04.09.2023 r. do 25.09.2023 r. Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert (kliknij tutaj).

Organizacje pozarządowe  mogą skonsultować projekt Oferty z doradczynią (z ramienia Operatora Konkursu) od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 14:00

Ocena formalna trwa od 04.09. 2023 r. do 25.09.2023 r.

Wyniki oceny formalnej opublikujemy na stronie https://volkswagen-poznan.pl/niebieskie-granty w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od dnia jej dokonania.

Ocena merytoryczna trwa od 26.09.2023 r. do 29.09.2023 r.

Trzy oferty z największą liczbą punktów w ramach każdej z lokalizacji zostają zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny prowadzonej przez Kapitułę Konkursową na podstawie  prezentacji organizacji pozarządowych.

Ocena merytoryczna prezentacji odbędzie się 11.10.2023 r. w siedzibie Volkswagen Poznań.

Ocena prezentacji zorganizowana będzie dla łącznie 9 ofert z najwyższą punktacją, po 3 z każdej z lokalizacji: 
  • Poznań - Osiedle Wilda, Poznań 
  • Osiedle Antoninek - Zieliniec Kobylepole
  • powiat wrzesiński.

Ogłoszenie zwycięskich inicjatyw nastąpi 17.10.2023 r.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wydarzenia – Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. 

Oferty mogą być realizowane od 02.11.2023 r. do 31.05.2024 r.


Realizacja Grantów poprzedzi podpisanie umowy darowizny ze Zwycięzcami w dniu 25.10.2023 r. w siedzibie Volkswagen Poznań.


Minimalny czas trwania działań opisanych w ofercie nie może być krótszy niż 30 dni i nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia oraz nie może uwzględniać mniej niż 3 działań.


Rozliczenie Ofert musi nastąpić do 14.06.2024 r.

Jakich dokumentów potrzebujesz?

Pobierz wymagane dokumenty.

Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Ofert.


Gdzie uzyskasz więcej informacji?

Partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Napisz lub zadzwoń do Operatora Konkursu Stowarzyszenia Centrum PISOP:

Koordynatorem projektu ze strony Volkswagen Poznań jest Anna.Pomorska@vw-poznan.pl

Projekt „Niebieskie Granty” wspiera realizację 13 celu zrównoważonego rozwoju „Działania w dziedzinie klimatu”

Partnerzy projektu